นักศึกษาจุฬาฯ ดูงานก่อสร้างชั้นใต้ดินโครงการ Siamscape

15/8/2562 โครงการ SIAMSCAPE ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์ คณาจารย์และนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 70 คน เพื่อศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน