TOGETHER AT PPN

We are always on the lookout for motivated talent to grow with us. PPN is a great place to learn, grow, lead and succeed.
Explore our vacancies below.

Job Description

 1. วางแผนงาน จัดการ และบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา มาตราฐานคุณภาพ และงบประมาณโครงการที่กำหนดไว้
 2. วางแผนและบริหารเงินหมุนเวียนในโครงการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 4. ร่วมคัดเลือก supplier และผู้รับเหมาย่อย และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ควบคุมและดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ
 6. ตรวจสอบและบริหารสัญญา เอกสาร ข้อกำหนดต่างๆ เงื่อนไขสำคัญ ทั้งที่บริษัททำกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาในโครงการ
 7. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมตามที่บริษัทฯ กำหนด
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

Qualification

 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์บริหารโครงการรับเหมาก่อสร้าง 8 ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์บริหารโครงการก่อสร้างอาคารสูง
 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office , MS Project
 6. สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์
สมัครงาน

Job Description

 1. จัดทำ Site Layout และจัดตั้งสำนักงานสนาม
 2. ขอสาธารณูปโภคชั่วคราวเพื่อเปิดหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง
 4. จัดทำรายการคำนวณงานโครงสร้างชั่วคราวในโครงการ
 5. จัดทำแผนการบริหารโครงการงานระบบประกอบอาคาร
 6. จัดทำแผนงาน Master Schedule / จัดทำแผนงานย่อยจาก Master Schedule
 7. ปจัดทำแผนงาน Shop DWG. และ As-built DWG.
 8. วางแผนการใช้วัสดุของโครงการ / อนุมัติขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
 9. วางแผนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรของโครงการ / วางแผนการใช้แรงงาน
 10. ควบคุมให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งด้านคุณภาพ และระยะเวลาดำเนินการตามแผน
 11. ควบคุมตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในโครงการ
 12. ควบคุมดูแลสำนักงานสนามให้พร้อมใช้งาน / ร่วมประชุม จัดประชุมโครงการ
 13. จัดทำเอกสารส่งงวดงาน/ส่งมอบงานตามสัญญา นำส่งผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 14. จัดทำเอกสาร บันทึก จดหมาย ประกาศของโครงการ
 15. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน
 16. พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา

Qualification

 1. อายุตั้งแต่ 28 – 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 2. วุศึกษาจบชั้นปริญญาตรี คณะวิศกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ตำแหน่งวิศวกรโครงการงานก่อสร้างอาคารสูง
 4. มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สมัครงาน

Job Description

 1. ศึกษารูปแบบ รายการ รายการประกอบแบบ และจัดทำแผนงานสถาปัต ตาม Master Schedule
 2. ควบคุมงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 3. ร่วมพิจารณาคัดเลือก supplier
 4. ร่วมคัดเลือก supplier
 5. วางแผนควบคุม ประเภท ปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 6. ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ owner และ ผู้รับเหมาต่างๆ
 7. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
 8. มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการตลอดการก่อสร้าง

Qualification

 1. มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 2-5 ปี
 2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
สมัครงาน

Job Description

 1. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และประชุม Co เพื่อทราบผลดำเนินการ สภาพการทำงาน
 2. จัดทำ/ปรับแผนงานตามสถานการณ์
 3. เคลียร์แบบเบื้องต้นกับ CM, ได้รับข้อมูลวัสดุถูกต้อง พอเพียง
 4. ตรวจสอบปริมาณวัสดุแบบ For Construction, BOQ และเปรียบเทียบรายการประกอบแบบ, Outline spec และห้องตัวอย่าง
 5. เปรียบเทียบราคาวัสดุตาม BOQ กับ Supplier เพื่อให้ข้อมูลแก่แผนกจัดซื้อ, การขออนุมัติวัสดุ, การจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ
 6. การขออนุมัติ Shop Drawing
 7. ประสานงานในการจัดทำจัดหา Method Statement
 8. จัดทำเอกสารขออนุมัติทำงานประจำวันและรายงานประจำวัน
 9. จัดทำเอกสาร Weekly, Monthly และ Progress โครงการ เปรียบเทียบเวลางานก่อสร้าง (S-Curve, Cash Flow)
 10. จัดทำ Payment โครงการ, ผู้รับเหมา
 11. จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด โครงการ
 12. การสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน, รายงานประสิทธิผลของ QO
 13. การจัดการรายงาน, ข้อมูลอ้างอิง

Qualification

 1. วุฒิการศึกษาจบชั้นปริญญาตรี คณะวิศกรรมโยธา
 2. มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป
สมัครงาน

Job Description

 1. รับผิดชอบ จัดทำแก้ไข shop drawing  clear แบบ และทำ as built อย่างดีมีคุณภาพตามแผนงาน ควบคุมต้นทุน และ ควบคุม การปฎิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาช่างที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจ ให้กับเจ้าของโครงการ
 2. จัดทำ shop drawing งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ งานระบบประกอบอาคาร
  รวมทั้ง การทำ as built โครงการ เพื่อการส่งมอบงานจะได้เสร็จหลังจบโครงการนั้นๆ
 3. จัดทำ Shop Drawing / Combine Drawing เพื่อนำส่งขออนุมัติให้หน้างานดำเนินการต่อตามข้อมูลที่ถูกต้อง และการแก้ไข shop drawing / Combine Drawing ตามที่ผู้ควบคุมโครงการได้แจ้งมา
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ป. ตรี สาขา ช่างเขียนแบบ, สถาปัตยกรรม, หรือสาขาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
 3. การใช้โปรแกรม  Auto cad , Microsoft Project, Power Point, Word, Excel
 4. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. สามารถทำงานตามหน่วยงานที่บริษัทฯจัดส่งได้ (กรุงเทพฯ)
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัฒตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
สมัครงาน

Job Description

 1. วางแผนปฏิบัติการ, กำหนดความต้องการประเภท และปริมาณของวัสดุงานโครงสร้าง
  และงานสถาปัตย์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 2. กำหนดแผนงานประจำวัน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 3. ควบคุมงาน, การจ่ายงานให้ผู้รับเหมา/ทีมงาน, ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
  สถาปัตย์เปียก/แห้ง และงานภูมิสถาปัตย์ ให้เป็นไปตาม Method Statement / ขั้นตอนการทำงาน
 4. ตรวจสอบคุณภาพงาน และรายงานผล , เข้าดำเนินงานแก้ไข ตรวจสอบความเรียบร้อย
  จัดทำรายงานและส่งมอบงาน
 5. ควบคุมและตรวจความปลอดภัยในการทำงานในโครงการก่อสร้าง
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน, รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อให้งานก่อสร้างของโครงการ
  เป็นไปตามเป้าหมาย

Qualification

 1. การศึกษา ปวช. , ปวส. (ก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตฯ)
 2. อายุ 25 – 45 ปี
 3. มีประสบการณ์ งานก่อสร้างอาคารสูง
 4. มีภาวะผู้นำ ควบคุมคนงานในทีมได้
สมัครงาน