ลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่
ส่วนที่ 1 ประเภทผู้ประกอบการ

ประเภทผู้ประกอบการ * นิติบุคคลบุคคลธรรมดา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัวบัตรประชาชน *

ชื่อผู้ประกอบการ*

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน*

ที่อยู่ที่ติดต่อได้*

ประเภทธุรกิจ*

วันเดือนปีจดทะเบียน/เกิด*

ทุนจดทะเบียน*

ชื่อผู้ติดต่อ*

อีเมล*

กลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 ประเภทธุรกิจ และ ความสามารถในการจำหน่าย/ให้บริการ
ประเภทสินค้า / บริการ
ลำดับสินค้า / บริการรายละเอียดสินค้า / บริการกำลังการผลิต / อัตรากำลังพล
1
2
3
4

จำนวนพนักงาน*

จำนวนแรงงาน*

ยอดขาย / รายได้เฉลี่ยต่อปี*

ส่วนที่ 4 ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
ลำดับสินค้า / บริการโครงการมูลค่างาน (บาท)
1
2